Algemene voorwaarden Interieurontwerpster LEVH interiors – Opdrachtgever
Algemeen: Deze voorwaarden zijn van toepassing in de verhouding tussen opdrachtgever en interieurontwerpster onder nadrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever.

1.1 Om misverstanden te voorkomen zijn hieronder, voor opdrachten uitgevoerd door eenmanszaak ingeschreven bij de KVK onder nummer 82697841 LEVH interiors, gevestigd te Eindhoven, de Algemene Voorwaarden van LEVH interiors opgenomen.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan LEVH interiors heeft verleend.
1.3 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en LEVH interiors tot stand is gekomen.
1.4 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.
1.5 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel door LEVH interiors.
1.6 Werk: LEVH interiors die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieur styling en interieuradvies.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen die de opdrachtgever sluit met LEVH interiors. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en LEVH interiors.
2.3 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. LEVH interiors en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.5 LEVH interiors heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

3.1 De door LEVH interiors opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment van akkoord worden herroepen.
3.2 Een verstrekte opdracht, met duidelijke beschrijving wordt door LEVH interiors schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord schriftelijk bevestigd.
3.3 Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via email door LEVH interiors zijn bevestigd.
3.4 De door LEVH interiors opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.
3.5 De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
3.6 LEVH interiors kan niet aan haar offerteprijs worden gehouden, als die offerteprijs, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.7 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht LEVH interiors niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.8 De opdrachtgever heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden van LEVH interiors.
3.9 LEVH interiors heeft ten allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen een potentiële opdrachtgever te weigeren.
3.10 Op alle overeenkomsten gesloten met LEVH interiors is het Nederlands Recht van toepassing.

4.1 LEVH interiors doet haar uiterste best de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. LEVH interiors kan niet aansprakelijk zijn voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit de opdracht (‘Advies of Ontwerp’) wordt uitgevoerd. Ook in dat geval dient de overeengekomen vergoeding te worden betaald. Wanneer de opdrachtgever besluit het Advies of Ontwerp –om welke reden dan ook- niet uit te voeren dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.
4.2 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan LEVH interiors onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt LEVH interiors hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. LEVH interiors is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.
4.3 De opdrachtgever blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door de interieurontwerpster gegeven advies.
4.4 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van LEVH interiors vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
4.5 LEVH interiors is ten allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

5.1 Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever worden in het klantensysteem van LEVH interiors opgeslagen om opdrachten te verwerken. LEVH interiors geeft nooit persoonsgegevens aan derden en zal er alles aan doen om te voorkomen dat uw gegevens in handen kunnen vallen van derden. LEVH interiors hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens van de opdrachtgever de desbetreffende wetgeving. - Zie privacy beleid.

6.1 LEVH interiors heeft voor de uitvoering van de Opdracht recht op een vergoeding. Dit kan bestaan uit een vergoeding per uur of een vastgesteld bedrag. Partijen maken afspraken over de vergoeding van gemaakte bijkomende kosten zoals reiskosten en printkosten. Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.2 De vastgestelde prijzen zijn exclusief BTW exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
6.3 Binnen een straal van 10 km van Eindhoven worden er geen reiskosten berekend.
6.4 De betaling van alle diensten worden in twee termijnen van 50% gefactureerd. Voordat ons project begint, betaal je een niet-restitueerbare aanbetaling om je plek in onze planning te reserveren. Deze aanbetaling bedraagt 50% van de totale factuur. Na het afronden van ons project betaal je het resterende bedrag voordat we de bestanden doorsturen. Deze betaling zal eveneens 50% van de totale factuur bedragen. 
6.5 Late betaling: Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur betaald te worden. Een betaling na die datum brengt incassokosten met zich mee van 5%, per 14 dagen, op het openstaande bedrag.
6.6 Het is aan de opdrachtgever om LEVH interiors te voorzien van alle benodigde materialen en informatie die nodig is om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Indien LEVH interiors extra werkzaamheden moet uitvoeren omdat Opdrachtgever heeft nagelaten de benodigde informatie/ materialen ter beschikking te stellen, dan zal LEVH interiors de bijkomende werkzaamheden apart in rekening brengen volgens de gebruikelijke tarieven.

7.1 Op alle diensten van LEVH interiors rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de opdracht volledig betaald is.
7.2 LEVH interiors heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt project foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft LEVH interiors toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het project tonen. De foto’s kunnen als voorbeeld van styling en ontwerp gebruikt worden op www.levhinteriors.com
7.3 In het kader van de opdracht door LEVH interiors tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover LEVH interiors heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.
7.4 Aan tekeningen gemaakt door LEVH interiors kunnen geen rechten ontleend worden. LEVH interiors is geen architect of bouwkundige. De opdrachtgever dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.
7.5 Alle uit de Opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (oa. merkrechten, auteursrechten en modelrechten) komen toe aan LEVH interiors. De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. Opdrachtgever zal het advies of ontwerp niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de toestemming van LEVH interiors, tenzij partijen anders overeenkomen.

8.1 Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten van LEVH interiors dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de geleverde diensten, schriftelijk aan LEVH interiors worden medegedeeld.
8.2 Indien de klacht gegrond is, zal LEVH interiors de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeen gekomen.

9.1 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever.
9.2 LEVH interiors is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook. De opdrachtgever blijft altijd zelf aansprakelijk voor keuze en toepassing van advies, materialen en producten, die door LEVH interiors tijdens het advies is geadviseerd.
9.3 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is LEVH interiors voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.
9.4 LEVH interiors is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
9.5 Indien de opdrachtgever van mening is dat LEVH interiors tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.
9.6 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan LEVH interiors kenbaar is gemaakt.
9.7 LEVH interiors is nooit aansprakelijk voor het (gedeeltelijk) niet opvolgen van de adviezen.

10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan LEVH interiors kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee LEVH interiors overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat LEVH interiors geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
10.2 LEVH interiors en de opdrachtgever dienen elkaar zo spoedig mogelijk van een overmacht toestand op de hoogte te stellen, en in gezamenlijk overleg zoeken naar een in die specifieke situatie een passende oplossing.

De vorderingen van LEVH interiors op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
11.1 Na het sluiten van de overeenkomst aan LEVH interiors ter kennis genomen omstandigheden geven LEVH interiors goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
11.2 Indien LEVH interiors de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
11.3 In de genoemde gevallen is LEVH interiors bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van LEVH interiors schadevergoeding te vorderen.

12.1 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.levhinteriors.com
12.2 De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 03-05-2021 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.
12.3 De opdrachtgever krijgt de algemene voorwaarden van LEVH interiors bij de offerte/opdrachtbevestiging meegestuurd.
12.4 De opdrachtgever dient van deze voorwaarden op de hoogte te zijn en de offerte/opdrachtbevestiging te tekenen voor akkoord.

13.1 Op de overeenkomst tussen LEVH interiors en de opdrachtgever is het Nederlandse Recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen LEVH interiors en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar LEVH interiors is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van LEVH interiors.
13.2 Partijen hebben zicht tot het uiterste ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten voordat ze een beroep zullen doen op de rechter.